ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Go!4Future,
 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87186993.

Daar Go!4Future in onder aanneming is van Stichting Klimkoord zullen als eerste de Algemene voorwaarden van Stichting Klimkoord aangehouden worden. Zie: https://www.klimkoord.nl/documentatie-en-regelementen/
Echter is Go!4Future daartoe verplicht ook een eigen Algemene voorwaarden opgesteld te hebben in het kader van de Kwaliteitsnorm,
waarnaar ook gehandeld kan worden.

Definities
Het kind/de jeugdige: de zorgvrager
Verwijzer: degene die de opdracht voor de zorg verstrekt, bijvoorbeeld een gemeente, hoofdaannemer of een budgethouder.
Medewerker: de door Go!4Future in dienst genomen medewerker die de zorg aan de kinderen/ jeugdigen verleent.

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij een zorgovereenkomst waarbij Go!4Future V.O.F. partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle overeenkomsten zijn vrijwillig echter niet vrijblijvend. Eventuele andere voorwaarden van het kind/ de jeugdige, ouders of verzorgers of verwijzer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Go!4Future V.O.F. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 AANGAAN OVEREENKOMST
Zorgovereenkomsten en nadere zorgovereenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van de betreffende gemeente met bijbehorend de passende financiering te noemen de beschikking of het gemeentelijke besluit. De verplichtingen gaan nooit verder dan door Go!4Future V.O.F. schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 3 BEKOSTIGING, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING ZORGOVEREENKOMST
Alle schriftelijke offertes van Go!4Future V.O.F. zijn vrijwillig/vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de betreffende gemeente het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Go!4Future V.O.F. gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
Go!4Future V.O.F. zal vanuit de Jeugdwet in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden budget (PGB) uitbetaald worden.
Het zorgaanbod is gebaseerd op de door het kind/de jeugdige, ouders of verzorgers en verwijzer verstrekte informatie, waarbij Go!4Future V.O.F. mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Een zorgovereenkomst komt pas tot stand indien het kind/de jeugdige, ouders of verzorgers en verwijzer en Go!4Future V.O.F. de aanvaarding van het zorgaanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de zorgovereenkomst”.

Aanmeld (start en traject) procedure:
1. Dossiervorming en screening wordt gedaan;
2. Kennismakingsgesprek;
3. Beschikking bij de gemeente/verwijzer dient geregeld te worden;
4. Go!4Future heeft de beschikking ontvangen, en kan een startgesprek en datum inplannen.  (Hierin worden afspraken gemaakt en formulieren ingevuld omtrent de start van het traject)
5. (eventueel een wen-dag inplannen);
6. Intakeformulier met hulpvragen en doelen wordt gemaakt/ingevuld en ondertekend;
7. Een zorgovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente, Stichting Klimkoord en Go!4Future en zorgvrager.
Bij PGB budgethouder wordt deze direct gesloten tussen budgethouder, Stichting Klimkoord en Go!4Future;
8. Na 6 weken vindt er een evaluatie plaats over de eerste periode en wordt er een definitief zorgplan opgesteld;
9. Om de 3 maanden volgt een evaluatie. Na een evaluatie zal een schriftelijk verslag aan alle betrokkene verzonden worden. Mogelijkheid hierin is om de doelen en of hulpvragen te wijzigen;
10. Na 12 maanden wordt het traject afgesloten met een eindevaluatie en verslag.

ARTIKEL 4 MEDEWERKING DOOR KIND/JEUGDIGE, OUDERS/VERZORGERS EN VERWIJZER
Het kind/de jeugdige, ouders of verzorgers en verwijzer zal Go!4Future steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
Kind/jeugdige, ouders of verzorgers en verwijzer staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Go!4Future V.O.F. verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
Verantwoordelijkheid: In geval van nood dienen ouders of verzorgers altijd telefonisch bereikbaar/ beschikbaar te zijn of een alternatief telefoonnummer.
Ouders of wettelijk vertegenwoordigers blijven altijd eindverantwoordelijk voor hun kind.
Go!4Future V.O.F. zal al de te nemen beslissingen met ouders of verzorgers overleggen en vastleggen in het dossier.

ARTIKEL 5 UITVOERING
Go!4Future V.O.F. neemt bij de uitvoering van de zorgovereenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van het Stichting Kwaliteitregister Jeugd (SKJ) en professioneel goed vakmanschap.
Go!4Future V.O.F. zal bij het uitvoeren van de zorgovereenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van het kind/de jeugdige, ouders/verzorgers en verwijzer, mits dit naar oordeel van Go!4Future V.O.F. anders (in overleg met de aangegeven personen) besloten wordt voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de zorgovereenkomst dit vereist, heeft Go!4Future V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter zal dit altijd in overleg meedelen, en indien vereist toestemming hiervoor vragen.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN EN MEERWERK
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de zorgovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid, verlengd of gewijzigd. Meerwerk zal door Go!4Future V.O.F. in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere zorgovereenkomst is toegekend en hiervoor een aangepaste beschikking voor wordt aangeleverd/afgegeven.
Deze extra werkzaamheden zullen door de betreffende gemeente worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de jeugdwet.
Kind/jeugdige, ouders of verzorgers en verwijzer aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de zorgovereenkomst kan worden beïnvloed. Go!4Future V.O.F. zal deze wijziging pas doorvoeren wanneer hiervoor de financiële beschikking “het besluit” of een toezeggingsmail vanuit de betreffende gemeente bij Go!4Future V.O.F. is aangekomen. Indien naar het oordeel van Go!4Future V.O.F. een wijziging in de uitvoering van de zorgovereenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens het kind/de jeugdige te voldoen, is Go!4Future V.O.F. bevoegd die wijziging, in overleg naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

ARTIKEL 7 HONORARIUM
De betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (Persoonsgebonden budget, PGB) kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur overeenkomen. Tarieven zijn zowel indirecte (reis en administratie kosten) als directe declaratieve kosten.

ARTIKEL 8 PRIJS EN BETALING

Betaling door de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Go!4Future V.O.F. aan te wijzen bankrekening.
Indien de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Go!4Future V.O.F. is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
Heeft de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) bezwaar tegen een factuur van Go!4Future V.O.F. dan geeft hij/zij dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) geacht de factuur te hebben aanvaard. Alle prijzen zijn vrijgesteld van btw. Dat betekent dat over de ontvangen zorggelden geen btw wordt betaald.

ARTIKEL 9 TERMIJNEN
Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) niet het recht de betaling voor de reeds geleverde diensten te weigeren, tenzij zij Go!4Future V.O.F. schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Go!4Future V.O.F. ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

ARTIKEL 10 OVERMACHT
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Go!4Future V.O.F. opgeschort. In dat geval is Go!4Future V.O.F. verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan Go!4Future V.O.F. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Go!4Future V.O.F. kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Go!4Future V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Go!4Future V.O.F. gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de betreffende gemeente/ hoofdaannemer of budgethouder (PGB) gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Bij (kortdurende) ziekte van begeleiding draagt Go!4Future zorg voor vervanging zodat de begeleiding door kan gaan. Mocht dit niet lukken dan wordt de zorgvrager en diens netwerk zo snel mogelijk geïnformeerd. Dit geldt mede voor langdurige ziekte. Wanneer het kind of de jeugdige ziek wordt tijdens binnen de begeleidingsuren, dan zal Go!4Future contact opnemen met de wettelijke vertegenwoordigers (pleeg)ouders of verzorgers. In gezamenlijk overleg wordt er de wordt besloten of het kind/ de jeugdige wel of niet naar huis gaat. De kosten van gemiste begeleidingsuren worden wel in rekening gebracht.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Go!4Future V.O.F. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
De totale aansprakelijk van Go!4Future V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De aansprakelijkheid van Go!4Future V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien het kind/ de jeugdige, ouders of verzorgers of verwijzer Go!4Future V.O.F. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Go!4Future V.O.F ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
Go!4Future V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat het kind/ de jeugdige, ouders of verzorgers of verwijzer tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Go!4Future V.O.F., naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de zorgovereenkomst. Go!4Future V.O.F.  is niet aansprakelijk voor het zoek raken of kapotgaan van spullen. Het advies van Go!4Future is om de kinderen en jeugdigen WA te verzekeren en waardevolle spullen thuis te laten. Go!4Future neemt en heeft hier dan ook geen actieve rol in.

Buiten de in artikel 11 genoemde aansprakelijkheid rust op Go!4Future V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens het kind/ de jeugdige en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Go!4Future V.O.F. niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. Go!4Future V.O.F. heeft een beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

ARTIKEL 12 VAKANTIE, FEESTDAGEN & TRAININGSDAGEN GO!4FUTURE
Go!4Future draagt zorg dat zorgtrajecten doorgaan binnen de gestelde (grote) (school)vakantie(s). Het is aan (pleeg)ouders/verzorgers om 1 maand voor aanvang vakantie aan te geven wanneer een zorgvrager op vakantie is. Dit zodat Go!4Future haar planning tijdig definitief kan maken en mede dat personeel ingezet/ingeroosterd/ingekocht wordt. Mocht dit later aangegeven worden dan zal de gereserveerde tijd/ begeleiding in rekening gebracht worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij zowel (pleeg)ouders/verzorgers als de verwijzer.
Wanneer er door trainingsdagen van het Go!4Future personeel er geen gebruik gemaakt kan worden van het zorgtraject en er ook geen vervangende begeleidingsmogelijkheden zijn, dan zullen de kosten van de geplande begeleiding niet in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 13 VERVOER
Go!4Future medewerkers kunnen in bijzondere situaties de kinderen en jeugdigen ophalen en thuis brengen met eigen of lease vervoer. Zij en de inzittenden zijn volledig verzekerd via Go!4Future. Mocht ophalen of wegbrengen niet mogelijk zijn in het kader van veiligheid en/of andere omstandigheden, dan zal Go!4Future tezamen met (pleeg) ouders/verzorgers en de desbetreffende gemeente schakelen om naar oplossingen te zoeken. Indien mogelijk wordt het kind of de jeugdige zelf gebracht of er wordt gekeken of jeugdzorgvervoer via de gemeente te organiseren is.

ARTIKEL 14 ANNULERING ZORGOVEREENKOMST
Go!4Future V.O.F. behoudt zich het recht voor om zorgovereenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Go!4Future V.O.F. kan worden verlangd.
- Mede dat wanneer een zorgovereenkomst niet meer de doelmatigheid kan waarborgen voor het kind/ de jeugdige.
- Mede wanneer het financiële beleid niet toereikend is om de zorgovereenkomst te kunnen bekostigen.
- Mede wanneer er geen samenwerking meer mogelijk is met de ouders of verzorgers van het kind/ de jeugdige.
In dergelijke gevallen dient Go!4Future V.O.F. de annulering schriftelijk aan de zorgvrager en verwijzer mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Te denken aan een directe annulering van zorgovereenkomst is wanneer het kind/ de jeugdige en of de ouders/ verzorgers buitensporig (gericht) agressief en/of ongewenst gedrag jegens het personeel van Go!4Future V.O.F. vertonen en dat tijdens de geleverde diensten of op locatie zichtbaar is dat het gebruik van drugs en alcohol van toepassing is. Mede dat wanneer het kind/ de jeugdige en of de ouders/ verzorgers een gevaar zijn voor zichzelf of anderen.
Voor de individuele of groepsbegeleiding kunt u uw kind tot vier weken voor aanvang van de begeleiding kosteloos afmelden. In het geval dat u uw kind later of niet afmeldt door nalatigheid, worden er kosten voor de opstart van begeleiding in rekening gebracht. Indien de zorgvrager eerder dan beschreven staat in de zorgovereenkomst/zorgplan Go!4Future verlaat, zal Go!4Future de kosten van de afgesproken tijden gedurende de eerstvolgende maand wel in rekening brengen. Go!4Future houdt rekening met persoonlijke omstandigheden en kijkt naar passende oplossingen.

ARTIKEL 15 BEËINDIGING ZORGOVEREENKOMST
Tussentijdse beëindiging van een zorgovereenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de zorgvrager eerder dan beschreven staat in de zorgovereenkomst/zorgplan Go!4Future verlaat, zal Go!4Future de kosten van de afgesproken tijden gedurende de eerstvolgende maand wel in rekening brengen.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN
Alle geschillen tussen Go!4Future V.O.F. en het kind/ de jeugdige, ouders of verzorgers of verwijzer/ derden die mochten ontstaan naar aanleiding van deze zorgovereenkomst of van zorgovereenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden geprobeerd met u samen te bespreken/ behandelen. Deze klacht zal geregistreerd worden binnen het systeem van Go!4Future V.O.F. Bij klachten van ernstige aard kan de overeenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd.
Er bestaat ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. https://www.akj.nl
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 2017 de wettelijke basis voor het reguleren van de kwaliteit. Deze wet bevat richtlijnen voor cliënten en zorgverleners voor het handelen bij een klacht of geschil. De Wkkgz heeft een onafhankelijke geschillencommissie met een eigen klachtenfunctionaris. De V.O.F. werkt aan de invoering van de maatregelen en procedures.
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. www.degeschillencommissiezorg.nl.
Wanneer de klacht niet naar wens behandeld is kan het geschil door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Rotterdam voorgelegd worden. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door eisende partij van verplichtingen voortvloeiende uit de zorgovereenkomst komen voor rekening van de eisende partij.

ARTIKEL 18 PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Als het gaat om de verwerking van uw gegevens dan zijn wij daartoe verplicht ons te richten naar de Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming en de verwerking van uw (persoons)gegevens. Voor de uitgebreide versie van ons privacy beleid zie hiervoor http://www.goforfuture.nl/Privacy-Gedragscode Voor eventuele vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen via info@goforfuture.nl

Ook zijn er algemene voorwaarden opgesteld door zowel Stichting Klimkoord als Go!4Future. Deze voorwaarden kunnen bij aanvang van een zorgovereenkomst overhandigd worden en dienen als naslagwerk voor de gemaakte afspraken met betrekking tot een traject van Go!4Future. Tevens zijn deze te vinden op onze website: www.goforfuture.nl.

Na ondertekening van de gezamenlijk opgemaakte zorgovereenkomst geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw gegevens, mede dat wij hierop facturen kunnen aanmaken. Zie http://www.goforfuture.nl/Algemene-voorwaarden/ voor onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 19 MELDCODE
Go!4Future V.O.F. heeft de meldcode centraal staan in het belang van het kind/ de jeugdige en gebruikt deze, daar dit ook wettelijk vastgesteld en verplicht is. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.
Go!4Future heeft de meldcode vastgesteld en geïmplementeerd. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten het personeel van Go!4Future V.O.F. bevorderen. Via de website van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode is meer informatie te vinden.

ARTIKEL 20 MEDICATIE
Wij gaan zorgvuldig om met medicatie en hebben hiervoor een medicatie beleid gemaakt.
Voor aanvraag en start van dienstverlening vragen wij toestemming met betrekking tot het aanreiken of toedienen van medicatie. Hierover worden aan het begin of tijdens evaluatiemomenten afspraken gemaakt en ondertekend (toestemmingsformulier).
De medicatie is tijdens begeleidingsuren in het beheer van de medewerkers van Go!4Future. Go!4Future heeft hiervoor afgesloten medicijnkasten met slot op elke locatie. Niet ingenomen medicatie gaat weer mee terug naar huis. Go!4Future medewerkers hebben geen bevoegdheid kinderen en of jeugdigen te dwingen om medicatie in te nemen. Go!4Future medewerkers worden getraind in het toedienen van medicatie.

ARTIKEL 21 PERSOONLIJKE ALARMEN MEDEWERKERS
Go!4Future heeft voor haar medewerkers persoonlijke alarmen. Te noemen Secure2go, KIWA gecertificeerd. Dit om zowel de veiligheid van de kinderen en jeugdigen en diens netwerk/systeem maar ook die van haar medewerkers te waarborgen. Go!4Future maakt gebruik van twee soorten alarmeringen. Een voor medewerkers die huisbezoeken doen waarbij een gecertificeerde alarmcentrale de melding eerst verifieerd en 30 seconden meeluistert en in geval van nood waarna hulpdiensten inschakelt kunnen worden en de tweede is voor de medewerkers op de dienstverlenende locaties die alleen elkaar alarmeren waarbij geen gecertificeerde alarmcentrale meeluistert.

ARTIKEL 22 VOEDING, DIEETWENSEN EN ALLERGIEEN
Binnen de begeleidingsuren wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. Go!4Future houdt rekening met de voeding, dieetwensen en allergieën wanneer deze door het kind/jeugdige en/of door (pleeg)ouders/verzorgers aan Go!4future kenbaar gemaakt zijn. Mocht het kind/jeugdige  een medische aandoening hebben, zoals bijvoorbeeld slikproblematiek, dan dient dit ook tijdens de intake/startgesprek kenbaar gemaakt worden. Go!4Future werkt volgens de hygiëne code richtlijnen.

ARTIKEL 23 SLOTBEPALING
Go!4Future V.O.F. is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.


Springveld 2022
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn