Educatie

Doel
Aansluitend bij de visie wil Go!4Future kinderen/jeugdigen begeleiden in de educatie welke aansluit bij het kind/jeugdige. Het doel hierbij is om de ontwikkeling op het educatievlak te laten doorgaan, waardoor het participeren in de maatschappij gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld terug naar school. Hierbij wordt gekeken naar het totaalpakket wat bij Go!4Future wordt aangeboden en houden we rekening met het leerplafond van het kind/jeugdige. We kijken per situatie naar haalbare doelen die aansluiten bij de doelgroep.


Wij vinden dat het recht op onderwijs voor ieder kind/jeugdige belangrijk is, ook al is het kind/jeugdige in sommige situaties niet in staat om onderwijs op een school te volgen. Dan zien wij het als taak om de leerdoelen toch door te laten ontwikkelen.


Praktisch – Volgens de Geef me de 5 methodiek
Wat

Er wordt educatie op maat gegeven. Dit wordt in overleg met de stamschool en/of ouders gedaan.
Tevens wordt er gekeken naar de leerdoelen die gesteld worden op tule.slo.nl en de CED-leerlijnen. Niet elk leerdoel is passend bij het kind/jeugdige en in de situatie bij Go!4Future.
Er wordt bij de start van het kind/jeugdige bij Go!4Future een zorgplan opgesteld waarin ook het educatieplan met leerdoelen wordt bepaald.
Tevens observeert de leerkracht of er mogelijk sprake is van een overvraging, dan wel ondervraging van het kind/jeugdige. Op deze manier wordt gekeken naar het leerplafond, met de persoonlijke omstandigheden van het kind/jeugdige in achtneming. Hier worden de leerdoelen vervolgens op afgestemd/aangepast.
Indien er sprake is van overbruggingszorg, wordt er contact opgenomen met de school waar het kind/jeugdige naartoe gaat. Dan wordt besproken welke verwachtingen die school heeft met betrekking tot het starten. Hier stemmen wij de educatie zo goed mogelijk op af. We zijn open en transparant in de haalbaarheid van de gestelde verwachtingen.


Wie
Het educatieplan wordt opgesteld door de leerkracht van Go!4Future. Deze overlegt met ouders/stamschool/begeleiding om een zo goed mogelijk passend plan hiervoor op te stellen. De stamschool blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk voor het onderwijs van het kind/jeugdige. Dit houdt tevens in dat de stamschool materialen levert waardoor er bij Go!4Future aan de leerdoelen gewerkt kan worden.
De begeleiding werkt vervolgens met het kind/jeugdige aan de educatiedoelen uit het educatieplan. Dit kan zijn middels activiteiten, maar ook geven ze ‘les’ en werken uit het materiaal wat door school is aangeleverd. Wanneer de begeleiding vragen heeft, kunnen zij deze aan de leerkracht stellen. De leerkracht werkt ook zelf met het kind/jeugdige, al naar gelang de behoefte en mogelijkheden.

Wanneer
De mentor van het kind/jeugdige maakt een planning, waar ook het educatie deel in wordt meegenomen. Deze kijkt hierbij naar de doelen die in het zorgplan zijn opgesteld.
De begeleiding maakt per dag een dagplanning met het kind/jeugdige. Dat doet deze aan de hand van de planning van de mentor. In principe wordt er elke dag gewerkt aan educatiedoelen.
Wanneer de leerkracht aanwezig is, zal deze ook met het kind/jeugdige werken en samen kijken naar eerder gemaakt werk en werk wat in de nabije toekomst gemaakt moet gaan worden.

Waar
De ‘les’ wordt over het algemeen gegeven aan een tafel, om ook te werken aan schoolse vaardigheden als zitten aan een tafel. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en educatiedoelen kan hiervan afgeweken worden. Kleuters leren bijvoorbeeld niet aan een tafel, dus dat verwachten wij ook niet bij deze leeftijd. Op deze leeftijd wordt er spelenderwijs geleerd en zo aan de educatiedoelen gewerkt.
Wanneer blijkt dat het werken aan een tafel te hoog gegrepen is, kijken we naar andere mogelijkheden en gaan we creatief om met de leerdoelen. Dit wordt verder beschreven onder het kopje ‘Hoe’.
Wanneer de educatiedoelen behaald kunnen worden d.m.v. ervaringen in de natuur, dan wordt dat zeker gedaan. Dit is ook aansluitend bij de visie en missie van Go!4Future.
Dit betekent dat er ook geregeld in de natuur, met dieren en door middel van sport en spel geleerd wordt.

Hoe
Aan de educatiedoelen wordt o.a. gewerkt door middel van methodes/lesmateriaal die door de stamschool worden aangereikt. Deze zijn ook bekend voor het kind/jeugdige. Wanneer deze methodes niet toereikend zijn, wordt er door de leerkracht van Go!4Future gezorgd voor materiaal waarmee de doelen bereikt kunnen worden.
Voor het ene kind/jeugdige is het de uitdaging om zich 15 minuten te concentreren op een taak en voor een ander is het de uitdaging om tot 100 te tellen. De situaties zijn zo verschillend, dat er daarom voor elk kind/jeugdige een apart educatieplan wordt opgesteld. Hierin staan niet alleen de inhoudelijk leerdoelen beschreven, maar ook beschreven welke schoolse vaardigheden nog verder ontwikkeld moeten worden om terug naar school te kunnen/ te kunnen participeren in de maatschappij.
De opbouw naar deze doelen, staat beschreven in een extra document, waarin er duidelijk staat aangegeven hoe we aan bepaalde vaardigheden, zoals concentratie, gaan werken. Deze wordt apart opgenomen in het dossier van het kind/jeugdige.
Het opdoen van succeservaringen staat voorop. Van hieruit kan verder gebouwd en geleerd worden. Dit betekent dat er per situatie gekeken wordt met welk leerdoel er gestart gaat worden.
Tevens houdt dit in dat op sommige dagen er een stapje terug gedaan dient te worden, om zo vanuit nieuwe succeservaringen weer nieuwe stapjes te kunnen zetten.
Het werken aan de leerdoelen hoeft niet altijd binnen de geplande 'les’ momenten te vallen. Bij een heleboel spellen heb je meerdere vaardigheden nodig. Denk bijvoorbeeld aan een spel als Monopoly. Hier zijn veel verschillende rekenvaardigheden voor nodig wil je dit spel goed kunnen spelen. Op deze manier zijn de kinderen/jeugdigen wel aan hun leerdoelen aan het werk, zonder dat ze dat zelf doorhebben. Het spelenderwijs leren en het opdoen van succeservaringen staat centraal in onze educatie.


Tijd
We streven ernaar om elk kind/jeugdige 1,5 à 2 uur educatie per dag te bieden is bij Go!4Future. Dit is binnen onze visie het maximaal haalbare voor de doelgroep waar we mee werken. De doelgroep werkt hard aan persoonlijke leerdoelen dat er ook zeker ruimte nodig is voor ontspanning tussendoor. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Vanuit die ontspanning kan er dan weer verder geleerd worden.
Bovenstaande tijden gelden overigens alleen voor kinderen/jeugdigen die van 9.00-14.30u bij ons zijn. Voor kinderen die van 15.00-18.00u bij ons zijn, geldt dat ze vaak voor ontspanning komen. Voor de enkeling die wel komt ook voor educatie, werken we in de middag maximaal 1 uur aan educatie.


Evaluatie
De educatiedoelen worden tijdens de evaluatiemomenten van het zorgplan meegenomen, dit is in fase 1 na 6 weken. Dan wordt er gekeken of de doelen haalbaar blijken, welke doelen al behaald zijn en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.
Deze evaluatie wordt gedaan door de begeleiding en de leerkracht. Dit wordt vervolgens met ouders overlegd en zo nodig bijgewerkt.
In fase 2 wordt er elke 3 maanden geëvalueerd, waarna in principe het kind/jeugdige na 9 maanden uitstroomt (fase 3).
Aan het eind van het traject wordt er een conclusie getrokken met behaalde educatiedoelen. Deze conclusie wordt vervolgens in het eindverslag opgenomen.


Advies
Go!4Future denkt graag mee met ouders en stamschool op welke plek het kind/jeugdige het beste tot zijn/haar recht kan komen. In sommige gevallen staat dit al vast en dient Go!4Future puur ter overbrugging. In andere situaties is uitstroom nog onduidelijk en hebben we een grotere adviserende rol. Dit is dus afhankelijk per situatie. Dit zal ter sprake komen tijdens de evaluatie momenten.
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn