Privacy beleid Go!4Future

PRIVACYBELEID
Stichting Klimkoord in onze hoofdaannemer. Wij handelen naar de privacy richtlijnen van Stichting Klimkoord. De disclaimer is van Stichting Klimkoord en is in samenspraak overgenomen.

Go!4Future V.O.F., mede gevestigd aan de  Watersportweg 24, 3138 HD Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
http://www.goforfuture.nl
Watersportweg 24, 3138 HD Vlaardingen
+31616162256
Colin en Vivien Springveld zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Go!4Future V.O.F. Hij/zij is te bereiken via info@goforfuture.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Go!4Future V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Go!4Future V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- ras
- godsdienst of levensovertuiging
- seksuele leven
- gezondheid
- strafrechtelijk verleden
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goforfuture.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Go!4Future V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Go!4Future V.O.F. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Go!4Future V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulieren en Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website

Geautomatiseerde besluitvorming

Go!4Future V.O.F. neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Go!4Future V.O.F.) tussen zit. Go!4Future V.O.F. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Strato webdesign.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Go!4Future V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tien jaar, mocht je zelf een reactie geplaatst hebben op een van onze websites, dan zal deze voor altijd zichtbaar zijn, mits je deze zelf verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Go!4Future V.O.F. verkoopt/deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Go!4Future V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Go!4Future V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Go!4Future V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goforfuture.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Go!4Future V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Go!4Future V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goforfuture.nl

Disclaimer (overgenomen van Stichting Klimkoord)
Go!4Future V.O.F.: de bevoegde uitgever van de webpagina en het beeld- en videomateriaal.
Gebruiker: bezoekers van de websites en/of het beeld- en videomateriaal

Op onze websites www.goforfuture.nl inclusief alle onderliggende pagina’s én al het beeld- en videomateriaal van Go!4Future is het onderstaande is van toepassing. Bij gebruik stemt u in met deze disclaimer.
Go!4Future V.O.F. werkt de inhoud van de websites regelmatig bij en actualiseert de websites regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze websites onvolledig of verouderd is;

Go!4Future V.O.F. geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze websites wordt geraadpleegd;

Go!4Future V.O.F. biedt geen garantie over de veiligheid van onze websites en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze websites;

Go!4Future V.O.F. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Go!4Future V.O.F. verschaft informatie op haar websites, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de websites kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Go!4Future V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze websites;

Go!4Future V.O.F. zal de websites naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen Go!4Future V.O.F.  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar websites; Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze websites;

Het gebruik van de informatie op onze websites is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op onze websites alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Go!4Future V.O.F. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Go!4Future V.O.F.

Springveld 2022


Gedragscode komt binnenkort online!

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn